Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

wat is BA?

Verzekering BA voor Zelfstandigen

Gevaar voor schadeclaims

Er gelden voor de zelfstandigen verder verschillende verplichtingen tengevolge van een aantal wetsbepalingen. Zo zal u als zelfstandige alle schade moeten vergoeden die door uzelf, uw personeelsleden of uw patrimonium aan derden worden berokkend. Dit kan leiden tot schadeclaims die tegen u kunnen worden ingediend, die kunnen leiden tot het betalen van soms zeer hoge vergoedingen. Het is voor een zelfstandige dus ten zeerste aangeraden om zich tegen dit risico te verzekeren en zo uw aansprakelijkheid en activiteiten te dekken.

Objectieve Aansprakelijkheid

Zo dient de zelfstandige zich verplicht te verzekeren voor zijn BA in geval van brand of ontploffing wanneer hij over een ruimte beschikt die toegankelijk is voor het publiek. Op deze manier dekt de zelfstandige zich in tegen lichamelijke en materiële schade die eventueel aan derden veroorzaakt zou worden door een brand of ontploffing in deze verzekerde ruimte.

Voorbeelden van dergelijke ruimtes kunnen zijn: restaurants en cafés, winkels, kantoorgebouwen, sportzalen, ziekenhuizen,... . Wanneer u twijfelt aan uw verplichting om een dergelijke verzekering af te moeten sluiten, is het aangeraden om contact op te nemen met het gemeentebestuur van de gemeente waar de ruimte zich bevindt. Die zal u zeker en vast uitsluitsel kunnen geven.

Uitbating en Na Levering

Naast de eerder genoemde verplichte verzekering voor Objectieve Aansprakelijkheid zijn er nog drie andere vaak voorkomende verzekeringen BA voor zelfstandigen. Ten eerste is er de BA Uitbating. Deze verzekering beschermt de zelfstandige tegen de gevolgen van extracontractuele aansprakelijkheid voor schade die aan derden berokkend wordt, tijdens de uitoefening van de activiteit. Ten tweede spreken we hier over de Productenaansprakelijkheid, ook wel Aansprakelijkheid Na Levering genoemd. Deze beschermt de zelfstandige voor schade aan derden die veroorzaakt wordt ná de uitgevoerde werken of geleverde diensten/goederen.

Beroepsaansprakelijkheid

Tenslotte is er dan nog de Beroepsaansprakelijkheid. In tegenstelling tot de BA Uitbating, die de aansprakelijkheid verzekert voor schade tijdens de uitvoering van werken of levering van goederen/diensten, waarborgt de polis Beroepsaansprakelijkheid de zogenaamde 'intellectuele fouten' die schade veroorzaken bij derden. Deze polis is dan ook vooral aan te raden voor dienstverlenende beroepen, zoals de vrije beroepen (bijvoorbeeld artsen en notarissen), software-ontwikkelaars, accountants enzovoort.