Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

wat is BA?

Wat is Burgerlijke Aansprakelijkheid?

Burgerlijke Aansprakelijkheid is een zeer ruim begrip, dat op vele rechtsdomeinen zijn toepassingen kent. Het is één van de drie vormen van aansprakelijkheid en dient dus onderscheiden te worden van strafrechtelijke aansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid. De strafrechtelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op het plegen van een misdrijf en wordt geregeld door het Strafwetboek. De contractuele aansprakelijkheid geldt voor het niet naleven van een contract en de regeling hiervan is terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Daar vindt men tevens de burgerlijke aansprakelijkheid in terug.

Definitie

In het algemeen verklaar het Burgerlijk Wetboek de Burgerlijke Aansprakelijkheid als volgt:

"Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden."

Het benadrukt dus de termen 'fout' en 'schadevergoeding' en geeft aan dat iedere mens verantwoordelijk is voor zijn of haar daden en dat men de gevolgen voor zijn handelingen moet dragen.

Voorwaarden

De schadelijder dient echter wel een aantal dingen te kunnen bewijzen alvorens hij een schadevergoeding kan eisen. Deze bewijslast is drieledig en staat met elkaar in verband. Ten eerste moet bewezen worden dat degene die aansprakelijk wordt gesteld voor een fout of nalatigheid deze ook daadwerkelijk begaan heeft. Ten tweede moet de schadelijder zijn aangedane schade (materieel dan wel lichamelijk) kunnen bewijzen. Tenslotte moet het causaal verband tussen deze twee bewezen kunnen worden, d.w.z.: de schade moet aantoonbaar voortkomen uit de gemaakte fout of nalatigheid.

Met betrekking tot het eerste onderdeel wordt het criterium van 'de goede huisvader (of moeder)' gehanteerd. Onder deze persoon verstaat men de man of vrouw die in alle omstandigheden, dus tevens in de omstandigheden waarvan sprake, zorgvuldig optreedt en oordeelt met gezond verstand.